Over ons

->
100

Netherlands Yeahcome Health Care B.V. is vanaf 1 september 2023 YIKANG TCM Praktijk

Bij welke indicaties kunt u bij ons komen?

 • Acute en chronische pijnklachten
 • Rug, nek en schouderklachten
 • Spier en gewrictsklachten
 • Slaapproblemen
 • Stress
 • Hoofdpijn
 • Spijsverteringsklachten
 • Constipatie/diarree
 • Menstruatieklachten
 • PMS(Premenstrueel syndroom)
 • Vermoeidheid
 • Depressie klachten
 • Oorsuizen
 • Huidklachten
 • Allergie/hooikoorts
 • Et cetera

Ook als je klacht hierboven niet tussen staat, neem dan contact met ons op. Wij geven u graag persoonlijk advies.

Specialisten

Expert vertegenwoordinger: Tao Liu
Heeft meer dan 25 jaar ervaring in klinische massage;
Heeft de senior gezondheidszorg massage trainer gewonnen:
Gespecialiseerd in het behandelen van lumbosacrale pijn, cervical spondylosis, reuma, artritis en chronisch vermoeidheidssyndroom;

Expert vertegenwoordiger: Hongjiao Liu
Heeft meer dan 20 jaar ervaring in klinische massage;
Heeft de senior gezondheidszorg massage trainer gewonnen:
Gespecialiseerd in het behandelen van voetreflex, meridiaan ontgiften, chronische vermoeidheid etc;

Expert vertegenwoordiger: Jinxian Chen
Heeft meer dan 35 jaar ervaring in klinische massage;
Heeft de tweede prijs gewonnen van de nationale gezondheidszorg massage techniek competitie in China;
Heeft gewerkt in een Chinese massage centrum in Zwitserland
Heeft de senior gezondheidszorg massage trainer gewonnen
Gespecialiseerd in het behandelen van verschillende soorten pijn in nek,schouders rug en benen, zoals stijve nek, lumbale wervelkolom,periarthritis scapulohumerale, sciatica, arthritis, angioneurotische hoofdpijn,etc.

Acupuncturist en Tui-Na therapaut: Hong Xiao
Heeft meer dan 25 jaar ervaring
Gespecialiceerd in acute en chronische pijnklachten

Acupuncturist en Tui-Na therapeut: Jieyi Chen
Heeft acupunctuur en Tui-Na therapie gestudeerd bij Qing-Bai Academie voor
Chinese geneeswijze.
Heeft meer dan 5 jaar ervaring.
Gespecialiseerd in stress klachten, menstruatie klachten etc.
Lid van Nederlandse Beroepsvereniging Chinese Geneeswijzen “Yi”

Acupunctuur

ACUPUNCTUUR is een medische complementaire techniek, die historisch gezien haar oorsprong vindt in de Traditionele Chinese Geneeskunde, en waarvan het doel is een therapeutisch effect te bekomen door stimulatie van bepaalde specifieke punten op het menselijk lichaam met behulp van steriele naalden.

ACUPUNCTUUR is een oude Chinese behandelingsmethode, maar nog steeds up to date om mensen van hun pijn te verlossen, ziekten te genezen en gezonder te maken. De acupuncturist gebruikt hiervoor fijne dunne naaldjes die in het lichaam geprikt worden in de acupunctuurpunten. Dit zijn speciale plaatsen op het lichaam, die op de meridianen liggen. Pijn situeert zich altijd in een of meerdere meridianen. Door het aanprikken van de acupunctuurpunten wordt de energiestroom in de meridianen hersteld en verdwijnt de pijn. Bovendien zijn de meridianen met de organen verbonden waardoor de acupuncturist de mogelijkheid heeft de organen gezonder te maken, de immuniteit te verhogen, en geest en lichaam te harmoniseren.

Tui-Na

Tui-Na (spreek uit twiena) is naast acupunctuur en kruiden één van de therapieën van de Traditioneel Chinese Geneeskunde (T.C.M.). Tui-Na kent een grote variëteit aan verschillende massages die op het lichaamsoppervlak worden uitgevoerd en daarnaast diverse zeer effectieve manipulatietechnieken die op verschillende delen van het lichaam kunnen worden toegepast. Net als bij acupunctuur is het uitgangspunt steeds een goede diagnose van de patiënt volgens de regels van de T.C.M. 
Tui-Na therapie is zeer effectief voor preventie en voor op genezing gerichte behandeling. Door de yinne en yange aspecten van de lichaamsenergie in balans te brengen en de circulatie van Qi en Bloed te bevorderen kunnen, op een deskundige manier toegepast, vele ziektes worden genezen. 
Tui-Na is niet weg te denken uit de Chinese ziekenhuizen en kent daar verschillende richtingen zoals: kinder Tui-Na, volwassenen Tui-Na, orthopedie en cosmetica.

Chinese Voetreflexologie

De voetreflexologie is een alternatieve geneeswijze die ervan uitgaat dat alle organen en lichaamsdelen in verbinding staan met plaatsen op de voeten. In China worden behandelingen met voetreflexologie al zo’n 4000 jaar uitgeoefend. Bij de Chinese voetreflexologie worden zowel de reflexzones op de voeten als de meridiaanbanen en acupunctuurpunten op voeten, onderbenen en knieën behandeld.

Kosten en vergoeding

Dienstenverlening en prijs

Acupunctuur:  Intakegesprek: €30,00
Klassieke acupunctuur €65,00 per behandeling
Ooracupunctuur €40,00 per behandeling
Acupunctuur met Cupping/Gua-Sha €75 per behandeling
Verblijfsnaalden acupunctuur €30,00 per behandeling
Tui-Na therapie:Behandeling van 30 min €40,00
Behandeling van 55 min €65,00
Behandeling van 90 min €97,50
Chinese voetreflex:Behandeling 55 min €65,00
Cupping:€35,00 per behandeling
Gua-Sha:€35,00 per behandeling

Vergoeding
De behandelingen vallen onder alternatieve geneeswijze en worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. U kunt in uw verzekeringspolis kijken naar de informatie van uw vergoedingen.
Chinese voetreflex wordt helaas niet vergoed door de zorgverzekeraars.

kvk nummer: 91058872
btw-id: NL004862179B72

Yikang TCM Praktijk
Amsterdamse Veerkade 17
2512AG Den Haag

Openingstijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

9:00-19:00
9:00-19:00
gesloten
9:00-19:00
9:00-19:00
9:00-19:00
gesloten

Contact

Tel: 070-7851183

Whatsapp: 06-15674988

E-mail: info@yikangtcmpraktijk.com

ALGEMENE VOORWAARDEN YIKANG TCM PRAKTIJK

Artikel 1:

Cliënt

Overeenkomst

Zorgaanbieder

De partij die gebruik maakt van de diensten van de Zorgaanbieder

De overeenkomst tussen de Zorgaanbieder en de Cliënt

YIKANG TCM Praktijk 

Amsterdamse Veerkade 17
2512 AG Den Haag
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91058872

RBCZ nr: 190327R
AGB-Code  90106839

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1

2.22.3

2.4


2.5

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarbij de Zorgaanbieder diensten voor de Client verricht, met inbegrip van eventuele vervolgopdrachten

De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de Zorgaanbieder, maar ook ten behoeve van alle personen die voor de Zorgaanbieder werkzaam zijn of werkzaam waren, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door de Zorgaanbieder van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wie de Zorgaanbieder aansprakelijk zou kunnen zijn.

Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden leidt tot geheel of gedeeltelijke nietigheid, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven. De Zorgaanbieder zal een vervangende regeling treffen die wel rechtsgeldig en die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.

De Zorgaanbieder is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

De overeenkomst tussen de Zorgaanbieder en de Cliënt (hierna te noemen: “de Overeenkomst”) komt tot stand zodra de Cliënt de prijs voor de behandeling heeft geaccepteerd of een begin is gemaakt met de behandeling.

De Zorgaanbieder kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Client redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Het staat de Zorgaanbieder vrij de Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid door een door hem aan te wijzen personeel of derde te laten uitvoeren. De Zorgaanbieder zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Alle wijzigingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

Beëindiging  van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden.

De Cliënt is verplicht een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen. Indien de afspraak om welke redenen dan ook niet tijdig is afgezegd, wordt een bedrag van € 65 in rekening gebracht.

De behandeling wordt verkort met de tijd dat de Cliënt te laat verschijnt op het afgesproken tijdstip.

Artikel 4: Vergoeding zorgverzekeraar

4.1
4.2

4.3

4.4

De behandelingen van de Zorgaanbieder worden in de meeste gevallen volledig of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van de eigen polisvoorwaarden van de Cliënt.
De Cliënt wordt geadviseerd eerst bij zijn eigen zorgverzekeraar na te gaan of hij voor vergoeding in aanmerking komt. Informatie over premies, voorwaarden en vergoedingen zijn ook te raadplegen op de volgende website: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/chinese-geneeswijzen#vergoedingen.

De Zorgaanbieder is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Chinese Geneeswijzen YI (https://nbcg.nl). Op de website https://nbcg.nl/index.php/verzekeraars/ is ook informatie over de vergoeding beschikbaar.

Het indienen van de declaratie bij de eigen zorgverzekeraar is een eigen verantwoordelijkheid van de Cliënt.

De Cliënt dient het overeengekomen tarief / de factuur ter plaatse en uiterlijk op de dag van de behandeling aan de Zorgaanbieder te betalen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5: Bescherming Persoonsgegevens Cliënt

5.1
5.2


5.3

5.45.5

5.6

De Zorgaanbieder houdt een cliëntendossier bij waarin onder andere de volgende informatie worden geregistreerd:Persoonsgegevens:
Persoonsgegevens:
– voor- en achternaam;
– geboortedatum;
– adresgegevens;
– telefoonnummer;
– email adres;
Andere gegevens:
– de klacht(en);
– de beschrijving van de behandeling;
– de datum (data) van behandeling;
– de kosten van de behandeling(en);

De Cliënt heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien de Zorgaanbieder het verzoek daartoe niet binnen vier weken heeft voldaan, kan de Cliënt een klacht indienen bij Autoriteiten Persoonsgegevens (AP)  https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

De Zorgaanbieder heeft een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) ten aanzien van het cliëntendossier.

De persoonsgegevens in het cliëntendossier worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, waaronder de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Gegevens uit het cliëntendossier kunnen ook worden gebruikt voor andere doelen, zoals:
– voor contact met de Cliënt te kunnen opnemen;
– voor de financiële administratie;
– voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing en overleg;
– voor promotieactiviteiten;
– voor statistische doeleinden.

De Zorgaanbieder neemt passende maatregelen om de persoonsgegevens van de Cliënt tegen misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De gegevens in het cliëntendossier blijven bewaard conform de wettelijke bewaartermijn van totaal 20 jaar.

Artikel 6 : Aansprakelijkheid

6.1

6.26.3

6.4

6.5

De Zorgaanbieder voert de werkzaamheden uit naar beste en eigen inzicht en vermogen. De Zorgaanbieder neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaat van de Opdracht.

Mocht de Zorgaanbieder voor enigerlei schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van de Zorgaanbieder beperkt tot het in rekening gebrachte factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tot een maximum bedrag van € 500 (in woorden: vijf honderd euro) per gebeurtenis. Een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

De Zorgaanbieder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals, doch niet gelimiteerd tot, gederfde winst, gevolg- en reputatieschade.

De Zorgaanbieder is evenmin aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van Cliënt.

De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Zorgaanbieder.

Artikel 7: Klacht en geschillencommissie

7.1

De Zorgaanbieder heeft het uitgangspunt om goede zorg te bieden, die aansluit op de behoeften en wensen van de Client. Klachten over de behandeling kunnen worden ingediend bij de Stichting Complementaire Gezondheidszorg (SCAG) (https://SCAG.nl). 

Versie 1 september 2023

en_USEnglish
Scroll to Top